ឯកសារសំណង់នៃគម្រោងស្ពានអាកាស ស្ទឹងមានជ័យបានចេញផ្សាយ

ឯកសារសំណង់នៃគម្រោងស្ពានអាកាស ស្ទឹងមានជ័យបានចេញផ្សាយ

ឯកសារសំណង់ជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គម្រោង

ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានដាក់បញ្ជួលទៅក្នុង

YouTube ពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈតំណភ្ជាប់

https://youtu.be/JYpHSG0_UVw ”។

ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យមិនត្រឹមតែជាគម្រោងសាងសង់

ផ្លូវថ្នល់ ស្ពានអាកាស និង​ផ្លូវក្រោមដីខ្នាតធំដំបូង

គេបង្អស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្លាស់ប្ដូរ

ប្រវត្តិសាស្រ្តជួយជំរុញអោយសំណង់ស្ពានថ្នល់

នៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពជឿនលឿននោះទេ

​តែគម្រោងស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យក៏ជាគម្រោ

ងចាប់ផ្ដើមសាងកេរ្ដ៍ឈ្មោះ ដល់ក្រុមហ៊ុនកាណាស៊ីណូ។

《CSCC》Steung Meanchey Interchange-Bridge-Phnom_Penh-Cambodia(D)4[(007356)2021-01-18-14-41-42]
《CSCC》Steung Meanchey Interchange-Bridge-Phnom_Penh-Cambodia(D)4[(013038)2021-01-18-14-42-44]
《CSCC》Steung Meanchey Interchange-Bridge-Phnom_Penh-Cambodia(D)4[(015316)2021-01-18-14-43-13]
《CSCC》Steung Meanchey Interchange-Bridge-Phnom_Penh-Cambodia(D)4[(016826)2021-01-18-14-43-42]
《CSCC》Steung Meanchey Interchange-Bridge-Phnom_Penh-Cambodia(D)4[(017774)2021-01-18-14-44-14]