គម្រោងរបស់យើង

អគារ

ការបញ្ចប់

ទីក្រុងអូឡាំព្យា
កាសាម៉េរីឌាន
ស្ថានទូតកណ្តាល
ស្កាយទ្រី
PROPOSED MIXED – USE DEVELOPMENT
ទីតាំងតាំងបង្ហាញ REGENT MERIDIAN
កាស៊ីណូ & ផ្ទះស្នាក់អាស្រ័យ

ក្រោមការសាងសង់

ការត្រួតពិនិត្យអាគារអាកាសចរណ៍