ស្ថានភាពថ្មីៗនៃការសាងសង់អាគារគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ ដែនអាកាស ក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី

ស្ថានភាពថ្មីៗនៃការសាងសង់អាគារគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ ដែនអាកាស ក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី

ស្ថានភាពថ្មីៗនៃការសាងសង់អាគារគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដែនអាកាស ក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមានដូចខាងក្រោម៖

១.មកដល់ដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ សំណង់អាគារដែលរចនាកំពស់ 108ម៉ែត្រ ត្រូវសាងសង់បាន ៦៣.៥ម៉ែត្រ។

២.នៅជុំវិញប៉មមានផ្ទៃដី3000ម៉ែត្រការ៉េ នឹងមានការសាងសង់
អគារការិយាល័យមានកំពស់ ៣ ជាន់។ការសាងសង់គ្រឹះរបស់
អគារការិយាល័យត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីពេលនេះ។​

WeChat Image_20210217092617
WeChat Image_20210217092555
WeChat Image_20210217092621
WeChat Image_20210217092613
WeChat Image_20210217092625