ឯកសារស្តីពីការសាងសង់ស្ពានព្រះមុនីវង្សថ្មីត្រូវបានចេញផ្សាយ

ឯកសារស្តីពីការសាងសង់ស្ពានព្រះមុនីវង្សថ្មីត្រូវបានចេញផ្សាយ

ឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសស្តីពីការសាងសង់ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្សថ្មី
ត្រូវបានចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រ YouTube ដែលមានដូច
ខាងក្រោមៈ

https://youtu.be/N0qdlqR1OVg ”.

ដោយជាគម្រោងដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជា បុគ្គលិកសំខាន់ៗដំ
បូងបង្អស់នៃក្រុមហ៊ុន កាណា ស៊ីណូ បានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់
អស់ពីកំលាំងកាយចិត្ត។ គម្រោងស្ពានព្រះមុនីវង្សថ្មីគឺជាសមិទ្ធិផល
ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន កាណា ស៊ីណូ។

New monivong bridge1
New monivong bridge2
New monivong bridge3
New monivong bridge5