គម្រោងរបស់យើង

គម្រោងទាំងអស់

ការបញ្ចប់

ស្ពានព្រះមុនីវង្សថ្មី
ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្ស
ស្ពាន៧មករា
ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ
ទីក្រុងអូឡាំព្យា
ស្ពាន៥មករា
កាសាម៉េរីឌាន
ស្ថានទូតកណ្តាល
ស្កាយទ្រី
PROPOSED MIXED – USE DEVELOPMENT
ទីតាំងតាំងបង្ហាញ REGENT MERIDIAN
កាស៊ីណូ & ផ្ទះស្នាក់អាស្រ័យ
ស្ពានអាកាសកែសម្រួលព្រះមុនីវង្សថ្មី

ក្រោមការសាងសង់

ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវចោមចៅ
ស្ពានជ្រោយចង្វារថ្មី
ការត្រួតពិនិត្យអាគារអាកាសចរណ៍