ប្រព័ន្ធបង្គំលើកឡើង – ឯកសារនៃការសាងសង់ប៉មគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស ក្នុងគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធបង្គំលើកឡើង – ឯកសារនៃការសាងសង់ប៉មគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស ក្នុងគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មី នៃប្រទេសកម្ពុជា

ប្រតិបត្តិការនៃការលើកបង្គំសម្រាប់ការសាងសង់ប៉មគ្រប់គ្រងចរា
ចរណ៍ផ្លូវអាកាស (ATCT) នៅក្នុងគម្រោង អាកាសយានដ្ឋាន
អន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី (NPPIA) នៃប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើ
ឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដោយរំលិកឡើង
បានកំពស់ 4.5ម៉ែត្រ ត្រូវចំណាយពេលមួយម៉ោងកន្លះ។

ប្រព័ន្ធបង្គំលើកឡើងខាងលើនេះ ត្រូវបានណែនាំពីប្រទេសចិន
ឲ្យក្រុមហ៊ុន កាណា ស៊ីណូ ខនស្រ្តាក់សិន ខបភើរេសិន (CSCC)
ក្នុងការបញ្ចប់សំណង់មួយនេះ។ វាគឺជាការលើកឡើងលើកទី៤
ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធខាងលើត្រូវបានតំឡើង។ ប្រតិបត្ដិការនៃការ
លើកឡើងនេះ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុវត្តជារៀង
រាល់ប្រាំមួយថ្ងៃម្តង រហូតដល់រចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធទាំង
មូលត្រូវបានបញ្ចប់។

4
1
2
6
7