ទំនាក់ទំនង

Send Us a Message

Contact us or give us a call to discover how we can help.

ទីស្នាក់ការ ក ណ្តា ល របស់ ក្រុមហ៊ុន

អាស័យដ្ឋាន : 22nd Floor, Canadia Tower, No.315 Ang Doung Street, Phnom Penh, Cambodia.

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 23-990-815 / 23-990-816

អ៊ីម៉ែល : info@cscc.com.kh