អាជីព

ល័ក្ខខណ្ឌបុគ្គលិក

ម៉ោងធ្វើការ
ដោយផ្អែកលើមុខងារក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវការ៤៨ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

ប្រាក់ខែ
ប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកគឺ (ចំនួន GROSS) នឹងត្រូវយោងទៅតាមកំរិតប្រាក់ខែរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់មុខតំណែងដែល ត្រូវបានពិពណ៌នាការងារ: មុខងារ និង ទំនួលខុសត្រូវ។ បុគ្គលិកត្រូវបានទទួលប្រាក់ខែទូទាត់របស់ពួកគេ (តិចជាងPIT និង ធានារ៉ាប់រង) រៀងរាល់ខែ។

ប្រាក់ខែទី១៣
ប្រាក់ខែទី១៣ត្រូវទទួលបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ នៅក្នុងខែមិថុនា និងខែធ្នូ។

ប្រាក់រង្វាន់ / ប្រាក់ចំនេញ
ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ ឫប្រាក់ចំណេញ (ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង) អាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន (PIT)
បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោម (PIT) ស្របតាមច្បាប់។

ធានារ៉ាប់រង
បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវចូលរួមវិភាគទានធានារ៉ាប់រងខាងក្រោមស្របតាមច្បាប់។

  • សង្គម
  • សុខភាព និង
  • ភាពអត់ការងារធ្វើ

ការឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ
បុគ្គលិកទាំងអស់មានសិទ្ធឈប់សំរាក់ចំនួន១៨ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ បន្ទាប់ពីធ្វើការបាន១ឆ្នាំសំរាប់ក្រុមហ៊ុន។

ថ្ងៃឈប់សំរាកទូទៅ
បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានឈប់សំរាកទៅតាមប្រតិទិននៃកាលបរិច្ឆេទឈប់សំរាករបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន

បើសិនបើបុគ្គលិកចង់លាឈប់ ឫបញ្ឈប់ពីការងារ ដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន ដោយសារឈឺ សំរាលកូន ​រៀនការ (ខ្លួនឯងឫកូនការ) ស្លាប់ គឺមិនត្រូវបានទទួលប្រាក់បៀវត្សពីការងារទាំងនេះទេ គឺជាការដាក់ច្បាប់ដែលស្ថិតក្នុងមាត្រា និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ឯកសណ្ឋាន
ឯកសណ្ឋានបុគ្គលិកត្រូវបានផ្តល់ជូនរៀងរាល់១២ខែម្តង។

វេជ្ជសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំ
គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានទទួលពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ។

ធានារ៉ាប់រងដោយគ្រោះថ្នាក់
គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានរ៉ាប់រងនូវគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងកាងារ​ 24/7 ។