ពត៌មានអំពីយើងខ្ញុំ

ប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន

យើងជាអ្នកណា?

សាជីវកម្មសំណង់ កាណាស៊ីណូ (CSCC) គឺជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល​ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ជំនាញក្នុងការរចនា និងសាងសង់ស្ពាន អាគារខ្ពស់ៗ។ល។ ដែលមានជនបរទេសមានបទពិសោធន៍ចំនួន ៤៥នាក់ និង បុគ្គលិកក្នុងស្រុកចំនួន ១៤០នាក់ ដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ និង មានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំណង់ កាណាស៊ីណូ (CSCC) មានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តន៏ការងារដែលមានភាពលំបាក (ស្មុកស្មាញ) គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយជោគជ័យ។

គ្រឹះស្ថានរបស់ CSCC

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា (OCIC) និង ទីប្រឹក្សាស្ថាបនាឯកជន។ សាជីវកម្មសំណង់កាណាស៊ីណូ (CSCC) បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១២។