ពត៌មានអំពីយើងខ្ញុំ

ពានរង្វាន់ និង ស្នាដៃកិត្តិយស

មេដាយ


អតីតអគ្គនាយកក្រុនហ៊ុន SPCC ទទួលបាន
មេដាយសម្រាប់ការសាងសង់ស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស
ថ្មីដោយនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកគ្រប់គ្រង CSCC បានទទួលរង្វាន់មេដាយ
សម្រាប់ការសាងសង់ស្ពានអាកាស៧មករា
ដោយនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជា។

អតីតនាយក CSCC អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន CSCC អគ្គនាយករង និង
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងត្រូវបានប្រគល់មេដាយសម្រាប់ការសាងសង់នៃការផ្លាស់ប្តូរស្ទឹងមានជ័យដោយ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជា។

វិញ្ញាបនប័ត្រ


វិញ្ញាបនប័ត្រដែលទទួលបានដោយ CSCC.